بررسی اثر تیمارهای هورمونی بر ریزازدیادی گیاه زوفا (Hyssopus Officinalis)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF09_167

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

زوفا (Hyssopus Officinalis) گیاهی دارویی از خانواده نعناییان است. دراین پژوهش با هدف ایجاد گیاهچه هایی با شاخصهای رشدی بهتر برای ریزازدیادی گیاه زوفا ، راس نوشاخه های 15 روزه حاصل از رویش بذر در محیط MS بدون هورمون ، به محیط MS حاوی غلظتهای مختلف هورمون های BAP(0/5,1,2mg/l)و(1,2mg/l) NAA و ترکیبی از (0/5+0/5,1+1,0/5+2,1+1/5,1+2,0/5+1) NAA+BAP انتقال یافتند. بعد از یک ماه طول شاخساره تعداد انشعابات، تعداد ریشه نوشاخه های حاصل اندازه گیری شد.بر اساس نتایج حاصل بالاترین طول شاخساره در تیمار هورمونی BAP NAA+1 mg/l ) 0.5mg/l با میانگین طول 7سانتی متر ) به دست آمد. بیشترین شاخه زایی در تیمار هورمونیBAP mg/l ) 1 mg/l NAA+1 ( 45.67 و بیشترین تعداد ریشه مربوط به تیمارهای هورمونی ) 1mg/l NAA 6.88 ) بود. نانوا و همکاران در مطالعهای روی ریشه زایی گیاه زوفا در غلظتهای متفاوت هورمون مشاهده کردند 1 و0/5 ،0.1 ،0.05 ،صفر IAA mg/l که بیشترین درصد ریشه زایی 90) درصد) مربوط به تیمار 0/1 میلی گرم در لیتر با طول 7/7 میلیمتر می باشد.درمطالعات علیزاده و حسینی درصد جوانه زنی بذر 60% گزارش شد اما در این پژوهش 100 % بود.همطالعات اصغری((1389 نشان داد در محیط MS تکمیل شده با غلظت های متفاوت BAPبیشترین درصد باززایی در غلظت2.5 میلی گرم در لیتر با %90 در هرریزنمونه ثبت شده در این پژوهش هم 1 میلی گرم بر لیتر از 2.5)BAP میلی لیتر) بالاترین باززایی و طول شاخه را سبب شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند برای تکثیر موفقیت آمیز گیاه زوفا در تکنیک کشت بافت مورد استفاده اساسی تری قرار گیرد.

نویسندگان

ساناز علی بیگی

دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی

خدیجه کیارستمی

دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی

زهرا ناظم بکایی

دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی