مقایسه و ارزیابی خط تولید نرم افزارهایAgisoft Photoscan وUASmaster در فتوگرامتری پهپادمبنا

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NGTU01_054

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد دو نرمافزار معروف فتوگرامتری پهپادمبنا جهت نقشه برداری و مدلسازی سه بعدی بوده است. برایاین منظور نرمافزارهای (AGS) Agisoft Photoscanو (UASM) UASmaster بر روی یک سری داده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده کار شده در این تحقیق مربوط به کشور بلژیک بدلیل کامل بودن آن بوده است. در این ارزیابی سعی شده است تولیدات مختلف این نرم افزارها شامل، مدل رقومی زمین، سطح پیوسته حاصل از ابر نقاط، بافت تصویری مدل سه بعدی و تصویر قایم مورد ارزیابی قرارگیرد. نتایج حاصل این تحقیق، هم به صورتکمی و هم کیفی مورد ارزیابی و تجزیه- تحلیل قرار گرفت. در بررسی هایکمی، ابتدا با استفاده از نقاط کنترل چک که در محاسبات دخالت داده نشده بودند، تولیدات مختلف این دو نرمافزار مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس، با توجه به داده های مورداستفاده، ارزیابی در انتخابی تصادفی قسمت های مختلف منطقه صورت گرفت. نتایج کیفی بصورت بصری نشانداد که نرمافزار AGS در مدلسازی سه بعدی در بازسازی لبه های در مناطق شهری و در نقاط مرزی مدلهای تولیدی، نسبت به نرم افزار دیگر عملکرد نسبتا برابری دارد. همچنین ارزیابی کمی نتایج نشان داد که با در نظرگرفتن نقاط چک، میزان دقت درنرم افزار AGS دارایدقتی 0,53 میلیمتر و دقت در نقاط انتخابی برابر 15,2 میلیمتر بوده و در UASM دارای دقت 0,48 میلیمتر حاصل گردید. این متوسط دقت در نقاط انتخاب شده تصادفی نیز نیز به دقت 10,8 میلی متر حاصل گردید. ارزیابی کمی وکیفی نتایج نشان میدهد که نرم افزار UASM در نقشهبرداری و مدلسازی سهبعدی با توجه به نقاط چک، دقت بالاتری نسبت به نرم افزازهای AGS میباشند. در مقابل، نرم افزار AGS دارای رزولوشن بهتر در تولیداتش داشته و همچنین لحاظ بصری از کیفیت بیشتری برخودار است.

نویسندگان

شکیلا خلیفه

دانشجوی مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تبریز

حسن امامی

استادیار گروه نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز