بررسی اعتمادپذیری خط لوله دریایی خورده شده در خلیج فارس

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

352

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_575

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

خوردگی یکی از مهم ترین و موثر ترین عوامل بر روی سلامتی سازه ها می باشد که به دلیل واکنش سطح فلز با اکسیژن رخ می دهد و باعث کاهش ضخامت جداره سازه می شود. در تحقیق حاضر سلامتی و ایمنی یک خط لوله در محیط خلیج فارس با در نظر گرفتن مدل های شکست متفاوت توصیه شده توسط آیین نامه های انگلستان و آمریکا در سال های متفاوت خدمت دهی با استفاده از روش قابلیت اطمینان مرتبه اول و نمونه برداری مونت کارلو با لحاظ نمودن مدل های گوناگون برای پیش بینی حداکثر عمق خوردگی ارزیابی گردیده شده است. همچنین به منظور تعیین تاثیر پارامترهای ورودی بر روی احتمال شکست خط لوله در اثر خوردگی، تحلیل حساسیت با استفاده از شاخص اهمیت گاما انجام پذیرفته است. نتایج عددی نشان داد که روش قابلیت اطمینان مرتبه اول از دقت کافی برخوردار است. بر اساس مقادیر شاخص اهمیت، فشار داخلی و تنش تسلیم به ترتیب مهمترین فاکتور موثر و مقاوم بر روی احتمال شکست خط لوله در برابر ترکیدگی می باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدیحجاری
مهدی حجاری

دانشجو مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت نفت،

غلامرضاصالحی
غلامرضا صالحی

استادیار، دانشگاه صنعت نفت،

محمدمهدی شبانی

کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،