مدل مفهومی شایستگی دانش آموختگان علوم پزشکی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 532

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE05_529

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف: امروزه شایستگی از مباحث مهم و ضروری در حوزه بهداشت و سلامت می باشد ، بهگونهای که از مهمترین عوامل در رشد و توسعه نظام سلامت، برخورداری از شایستگیهای لازم است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه مدل مفهومی شایستگی در علوم پزشکی می باشد.روش کار: در این مقاله با روش کتابخانه ای از بین حدود 215 مقاله و بررسی سایت 30 دانشگاه و مراکز علمی معتبر بین المللی، 28 منبعی که در محدوده سالهای 2017-1990 بوده،و به طور خاص به شایستگی در علوم پزشکی پرداختند به طورعمیق×تر×مورد×مطالعه×قرار×گرفت. یافته ها: طبق پژوهش حاضر در عرصه بین المللی نقش ها و شایستگی های عمومی یک دانش آموخته رشته های علوم پزشکی توسط مراکز معتبر بیان شده است که با رعایت آنها به پیامد مطلوب دست می یابند. که در این مقاله مدل مفهومی شایستگی دانش آموختگان علوم پزشکی از آن مستخرج شده است . نتیجه گیری: امروزه آموزش شایستگی در پیشرفت دانش، نگرش و مهارت افراد تاثیر به سزایی دارد،فلذا ضرورت هم اندیشی و ارایه الگوهای مناسب شایستگی در دانش آموختگان علوم پزشکی ضروری است

کلیدواژه ها:

مدل - شایستگی - دانش آموختگان علوم پزشکی

نویسندگان

زهرا نقی زاده

دانشجو دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگرجهاددانشگاهی، تهران، ایران

عباس عباس پور

دانشیار، مدیر گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

سعید غیاثی ندوشن

استادیار، عضو هییت علمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

مهدی فیض

استادیار ، عضو هییت علمی جهاددانشگاهی، تهران،ایران