تاثیر انجام 3 ماه تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین 10، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیبات بدن زنان سالمند چاق

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_155

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش تاثیر انجام 3 ماه تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین 10 ، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیبات بدن زنان سالمند چاق بود.روش کار: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی بود. پس از مشخص شدن وضعیت چاقی از بین زنان سالمند چاق (شاخص توده بدنی بالای 30)، با دامنه ی سنی 64 تا 65 ساله به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (15نفر) و تجربی (15نفر) تقسیم شدند. بعد از گرفتن پیش آزمون از آزمودنی ها، گروه تجربی به مدت 12هفته (5 جلسه درهر هفته، هرجلسه 60دقیقه) به تمرینات پیلاتس پرداختند. جهت مقایسه درون گروهی از آزمون T همبسته و به منظور مقایسه بین گروهی از آزمون T مستقل در سطح معنی داری (05/0P≤) استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد و نتایج این تجزیه و تحلیل های آماری به طور کامل در نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: براساس نتایج مطالعه حاضر وزن، درصد چربی، BMI متعاقب انجام 3 ماه تمرین پیلاتس در مقایسه درون گروهی و بین گروهی به طور معنی داری کاهش یافتند و VO2max به طور معنی داری افزایش یافت. ). با مقایسه بین گروهی نشان داده شد که سطوح IL-10 سرم تغییر معنی داری نداشت (05/0 P).نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که انجام 3 ماه تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنادار ترکیبات بدن می شود و همچین باعث افزایش توان هوازی و افزایش شاخص ضد التهابی زنان سالمند چاق می شود.

نویسندگان

ندا رمضانی

دانشجوی کارشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد ایذه، خوزستان، ایران

زینب محمدی

دانشجوی کارشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد ایذه، خوزستان، ایران

ایمان زکوی

دکترا، فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

فرناز صیتی

دانشجوی کارشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد ایذه، خوزستان، ایران