تاثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین 18 و ترکیبات بدن زنان سالمند چاق

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_154

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش تاثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین 18 و ترکیبات بدن زنان سالمند چاق بود.روش کار: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی بود. پس از مشخص شدن وضعیت چاقی از بین زنان سالمند چاق (شاخص توده بدنی بالای 30)، با دامنه ی سنی 64 تا 65 ساله به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (15نفر) و تجربی (15نفر) تقسیم شدند. بعد از گرفتن پیش ازمون از آزمودنی ها، گروه تجربی به مدت 12هفته (5جلسه درهر هفته، هرجلسه 60دقیقه) به تمرینات پیلاتس پرداختند. جهت مقایسه درون گروهی از آزمون Tهمبسته و به منظور مقایسه بین گروهی از آزمون T مستقل در سطح معنی داری (05/0P<) استفاده شد کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد و نتایج این تجزیه و تحلیل های آماری به طور کامل در نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: براساس نتایج مطالعه حاضر وزن، درصد چربی، BMI و اینترلوکین 18متعاقب انجام 12 هفته تمرین پیلاتس در مقایسه درون گروهی به طور معنی داری کاهش یافتند ولی در مقایسه بین گروهی متغیرهای وزن، درصد چربی وBMI کاهش غیر معناداری داشتند. IL-18 به طور معنی داری کاهش یافت و VO2max به طور معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که 12 هفته تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنادار IL-18 و ترکیبات بدن می شود و همچین باعث افزایش توان هوازی زنان سالمند چاق می شود.

نویسندگان

فرناز صیتی

دانشجوی کارشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد ایذه، خوزستان، ایران

اعظم کی شمس

دانشجوی کارشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد ایذه، خوزستان، ایران

ایمان زکوی

دکترا، فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

زینب محمدی

دانشجوی کارشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، واحد ایذه، خوزستان، ایران