بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در شهر کرمانشاه با رویکرد مدل آماری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 678

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGEI03_019

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی جهان امروز مسیله آلودگی هوا است. جهت کاهش اثرات ناشی از آلودگی هوا باید پارامترهای موثر در آلودگی و میزان تاثیر آن ها را به خوبی بشناسیم. از جمله پارامترهای بسیار مهم در تعیین میزان آلودگی هوا پارامترهای هواشناسی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. داده های هواشناسی ازایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی وداده های آلاینده ها از ایستگاه های مطالعاتی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم شده و مدل خطی آلاینده های زیست محیطی بر اساس پارامترهای هواشناسی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون رگرسیون خطی به دست آمد. بر اساس مدل سازی آماری، معادله همبستگی ازن و دما ارتباط بسیار معناداری داشتند و با ضریب تعیین کنندگی 0/69 به عنوان بهترین معادله شناخته شد. در ارتباط با پارامتر فشار هوا، از بین آلاینده ها ازن و منوکسید کربن به ترتیب با میزان 0/41 0/27 بیشترین ضریب همبستگی را با این عنصر اقلیمی داشتند

کلیدواژه ها:

آلاینده های شاخص آلودگی هوا ، پارامترهای هوا شناسی ، مدل آماری ، شهر کرمانشاه

نویسندگان

رستم گلمحمدی

استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

راضیه خاموطیان

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

محمدجواد شکوهی زاده

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه