بررسی تاثیر تمرین های غیرفعال دامنه حرکتی در مرحله حاد بروز سکته مغزی بر عملکرد حرکتی بیمار

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرین های غیرفعال دامنه حرکتی در مرحله حاد بروز سکته مغزی بر عملکرد حرکتی بیمار انجام شد.زمینه . تمرین های مکرر و مستمر در شش ماه اول پس از بروز سکته مغزی، به واسطه ایجاد تغییرات در سیستم عصبی تحت عنوان هایی همچون قابلیت انعطاف پذیری و فرایند دیاچسیس، سبب بهبود بخش قابل توجهی از عملکرد حسی و حرکتی بیماران می شود. روش کار . بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک اولیه با شدت متوسط که در شش ساعت ابتدایی شروع علایم مراجعه کردند، به صورت غیرتصادفی در یکی از دو گروه آزمون 37 نفر و کنترل 24 نفر قرار گرفتند. پس از تعیین نمره عملکرد حرکتی اندام دچار ضعف یا فلج بر اساس معیار تعدیل شده اشورث و قدرت عضلانی، تمرینات غیرفعال دامنه حرکتی در گروه آزمون در 48 ساعت اول بستری در 6 تا 8 نوبت 30 دقیقه ای اعمال شد. سپس یک ماه بعد، معاینات تکرار و داده ها مورد مقایسه قرار گرفت. × یافته ها . بیشترین پیشرفت در میانگین نمره عملکرد حرکتی، در اندام فوقانی گروه آزمون (3/45) نسبت به وضعیت پایه (2/63) مشاهده شد.در مرحله حاد، مداخله، سبب بهبود قدرت عملکرد حرکتی در هر دو اندام فوقانی و تحتانی شد .( 0/0001=p) در گروه کنترل، بهبودی تنها در عملکرد حرکتی اندام فوقانی مشاهده شد .(P=0/012) بیشترین تغییرات، در عملکرد حرکتی اندام فوقانی (P=0/045) و تحتانی (P=0/004)، در ماه اول نسبت به وضعیت پایه بود نتیجه گیری . این مطالعه نشان داد، در ماه اول تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین نمره عملکرد حرکتی اندام های فوقانی و تحتانی حاصل نشد. در ابتدا به نظر می رسد که مداخله انجام شده در مرحله حاد سکته مغزی در بهبود عملکرد حرکتی بیماران گروه آزمون بی تاثیر است، ولی با بررسی تغییرات نمره عملکرد حرکتی در فواصل زمانی پایه تا ماه اول موثر بودن مداخله تایید شد. لذا با وجود بهبود عملکرد حرکتی در هر دو گروه، بهبودی در گروه آزمون برجسته تر بود.

کلیدواژه ها:

سکته مغزی ، تمرین های غیرفعال دامنه حرکتی ، وضعیت عملکردی ، همی پلژی

نویسندگان

زهرا سادات حسینی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی تهران تهران ایران بیمارستان پور سینا

حمید پیروی

استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و گروه پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

محمودرضا گوهری

دانشیار گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران

عالیا صابری

استادیار متخصص مغز و اعصاب مرکز تحقیقات تروما عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ایران