رابطه بین انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

343

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF07_060

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

مدیریت درآمد، توجه پژوهشگران، محققان، و سیاستگذاران را در بسیاری از کشورها به خود جلب کرده است و بهعنوان یکی از مهمترین مسایل برای سرمایه گذاران و صاحبان منافع شرکتهای بزرگ مطرحشده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه احتمالی بین انگیزه های مدیریت درآمد و ضریب واکنش سود است. برای بررسی این موضوع، یک نمونه از 100 شرکت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال 1386 تا سال 1392 بر اساس شرکتهای نمونه استخراج شده است. در این مطالعه، ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل آماری داده ها تا 95 درصد مورداستفاده قرار گرفته و آزمون فرضیه با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. این یافته ها، با توجه به نتایج فرضیه اول و سوم هیچ ارتباطی بین انگیزه مدیریت سود و ضرایب پاسخ درآمد نشان نمیدهد و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم یک رابطه منفی بین مشوق مدیریت سود و ضریب واکنش سود در بسیاری از آزمون فرضیه فرعی نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

سود ، انگیزه ی مدیریت سود ، ضریب واکنش سود ، درک و آگاهی سرمایه گذاران

نویسندگان

مهسامصلی
مهسا مصلی

مدرس موسسه آموزش عالی روزبه زنجان

پروانهعباسی آزاد
پروانه عباسی آزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی روزبه زنجان

مجیدمحمدی
مجید محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی روزبه زنجان