مروری مبتنی بر شواهد در حوزه توسعه ابزارهای نقد پژوهش های کمی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJNMP-3-3_007

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: انتخاب یک ابزار نقد پژوهش مناسب، بخشی مهم از عملکرد مبتنی بر شواهد است. مطالعه حاضر با هدف انجام مروری سیستماتیک در بانک های اطلاعاتی در حوزه توسعه ابزارهای نقد پژوهش های کمی انجام شد. مواد و روش ها: مرور سیستماتیک حاضر از تاریخ 8 تا 12 ژانویه در بازه زمانی سال 2006 تا 2016 در بانک های اطلاعاتی PubMed, ProQuest Ovid, Web of Science, Scopus, Cochrane با استفاده از کلیدواژه های بازیابی شده در MeSH و بر اساس معیارهای ورود و خروج انجام شد یافته ها: از مجموع 1100 مقاله بازیابی شده، فقط 19 مقاله در مطالعه باقی ماند. در این مقالات با بهره گیری از روش هایی مانند برگزاری کارگاه، تکنیک دلفی، پانل خبرگان و روش اکتشافی، ابزارهای نقد ارزشیابی برای انواع پژوهش های کمی شامل مطالعات مشاهده ای STROBE-nut ،STROBE-NI ،RECORD ،STROME-ID ،STROBE-ME ،STROBE(، CORE ،AXIS کارآزمایی بالینی CONSORT و انواع آن CA of RCTs of NPs و SPIRIT ،STRICTA مداخله ای CA of RCTs of NPs و SPIRIT ،STRICTA و مطالعات موردی CARE, SCARE شناسایی شدند. همچنین دو ابزار، یکی برای نقد عمومی پژوهش های کمی CAT و دیگری برای سنجش ویژگی های روان سنجی ابزارهای اندازه گیری سلامتCOSMIN معرفی شدند. نتیجه گیری: پس از معرفی ابزارهای نقد مفید برای ارزشیابی پژوهش های کمی، شواهد نشانگر آن بود که در مراحل توسعه ابزار به فرایند روایی و پایایی برخی از ابزارها توجه کافی نشده بود. محققین و داوران باید آگاه باشند که انتخاب یک ابزار نقد معتبر و قابل اعتماد و با سهولت استفاده میتواند راهنمای مفیدی برای آنها در مسیر نگارش و ارزشیابی پژوهش هایکمی باشد.

کلیدواژه ها:

مرور سیستماتیک ، مرور مبتنی بر شواهد ، ابزار نقد ، پژوهش کمی

نویسندگان

مهرناز احمدی

دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

لادن صدیقی

دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

کاملیا روحانی

دکترای پرستاری، استادیار، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران