بررسی آگاهی از نیازهای آموزشی سلامت دوران بلوغ دختران نوجوان نابینای شهر تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-3-4_006

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: دوران بلوغ در نوجوانان همواره با تغییرات جسمی و روحی زیادی همراه است و نوجوان در این دوران از زندگینیازمند آموزش م یباشند.از آنجایی که فقدان بینایی در دختران نوجوان نیاز به آموزش را در آن ها حساس تر می کند.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزش سلامت دوران بلوغ در دختران نوجوان نابینای مراکز استثنایی شهرتهران صورت گرفته است.مواد و رو شها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد که 100 نفر از دختران نابینای 9 تا 19 سال بر اساسنمونه گیری آسان مبتنی بر معیارهای ورود در سال تحصیلی 92-91 وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 30 سوال بوده که بعد از تایید روایی و پایایی در اختیار نمونه ها قرار گرفت. برای آنالیز داده هااز نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. یافته ها: میزان آگاهی مطلوب در خصوص بهداشت جسمانی و روانی به ترتیب 12% و 28% بود و مهم ترین منبع کسب اطلاعات، مادران دختران نابینا با فراوانی 42 (42%) بودند. بحث و نتیجه گیری: آموزش دوران بلوغ به منظور افزایش میزان آگاهی دختران نابینا در ارتباط با بهداشت جسمانی وروانی، یک ضرورت می باشد. از آنجایی که نوجوانان نابینا مهم ترین منبع کسب اطلاعات در زمینه آگاهی بهداشت دورانبلوغ خود را مادرانشان ذکر کرده اند، بنابراین با آموزش مادران این افراد، بر اساس نیازهای نوجوانان می توان به نتایجمثبتی دست یافت.

نویسندگان

رزا بهاری شرق

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی

فرخنده امین شکروی

دکترای آموزش بهداشت، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت

منیره انوشه

دکترای آموزش بهداشت، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری

اعظم گودرزی

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکد علوم پزشکی