تب های خونریزی دهنده ابولا و کریمه کونگو و نقش خود حفاظتی در پیشگیری از ابتلا به آن

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

303

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-3-3_008

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: تب های خونریزی دهنده ویروسی، نوعی بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوانات هستند که با سندرومبالینی تب، میالژی، ضعف و ب یحالی، هموراژی و در بعضی موارد با افت فشار خون، شوک و مرگ مشخص می شوند. ازمیان تب های خونریزی دهنده، بیماری ابولا، به عنوان وحشتناک ترین بیماری قرن اخیر و بیماری تب کریمه کونگو کهبه عنوان یک بیماری بومی کشور ایران مطرح است، قابلیت ایجاد طغیان های بیمارستانی دارند.هدف: هدف از تدوین این مقاله، مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص عوامل ایجاد کننده و همه گیری و طغیان هایتب های خونریزی دهنده ابولا و کریمه کونگو و نقش خود حفاظتی در پیشگیری از آن ها می باشد.مواد و رو شها: این پژوهش یک مطالعه مروری است که بر پایه جستجو در پایگاه های داده ای داخلی و خارجی از جملهPubmed,,Google scholar, SID و همچنین جستجو در سایت های who, CDC از سال 2001 تا سال 2016 تدوین شده است.یافته ها: در این مقاله به دو بیماری مهم از تب های خونریزی دهنده، ابولا و تب کریمه کونگو پرداخته شده است کهاولی سبب ایجاد بزرگترین اپیدمی در تاریخ این بیماری شده است و دومی به عنوان بیماری اندمیک ایران مطرح است وهمچنان سالانه تعدادی از هم وطنان در اثر این بیماری فوت می نمایند.بحث و نتیجه گیری: عوامل ایجاد کننده تب های خونریزی دهنده دارای اهمیت خاص بهداشت عمومی هستند. این عواملتاکنون در طغیان های طبیعی با قابلیت سرایت بالا، جمعیت زیادی را درگیر کرده اند که تعداد زیادی از مبتلایان، دستاندرکاران بخش بهداشت و سلامت بوده اند. موفقیت در کنترل طغیان تب های خونریزی دهنده نیازمند قطع چرخه انتقالانسان به انسان این عوامل است، بنابراین آموزش خود حفاظتی در ارتباط با این بیمار یها بسیار حایز اهمیت است.

کلیدواژه ها:

ابولا ، تب های خونریزی دهنده ، تب کریمه کونگو ، خود حفاظت

نویسندگان

رقیهسیدی
رقیه سیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

سیمینتاج شریفی فر
سیمین تاج شریفی فر

کارشناسی ارشد مامایی، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه

آرمینزارعیان
آرمین زارعیان

دکترای تخصصی آموزش پرستاری، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت