بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی97-96

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-4-9_009

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 97-96 انجام گرفته است.مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی و علمی- مقایسه ای (پس رویدادی ) صورت گرفته است. جامعه ی آماری این مطالعه، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان بهشهر (شامل 15283 نفر؛ 7425 دختر و 7858 نفر پسر) در سال تحصیلی 97 - 96 بوده که از طریق روش غربالگری نمونه ای به حجم 840 نفر از آن مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه ی راتر، فرم ویژه ی معلمان بوده که یافته های آن از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون x2 و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های پژوهش: یافته های تحقیق نشان داد که میزان کلی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ی ابتدایی بهشهر 5/ 5 درصد است که از این میزان 42/2 درصد مربوط به دختران و 08/3 درصد نیز به پسران اختصاص داشته است. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میزان شیوع اختلالات مربوط به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و کمترین میزان آن مربوط به اختلال رفتارهای ناسازگارانه میباشد.بحث و نتیجه گیری: از یافته های تحقیق نتیجه گرفته میشود که بین متغیرهای جنس، سن، پایه ی تحصیلی، میزان تحصیلات والدین و اختلالات رفتاری دانش آموزان، رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین، ضرایب همبستگی محاسبه شده برای ابعاد چهارگانه ی اختلالات رفتاری (04/0-، در سطح 01/0) نشان داد که اختلالات رفتاری موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میشود.

نویسندگان

حلیمه ده ملایی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، آموزگار شهرستان بهشهر، مازندران. ایران

فایزه قاسمپور

کارشناس تربیت بدنی، آموزگار شهرستان بهشهر، مازندران. ایران

آرزو موجرلو

کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار شهرستان بهشهر، مازندران. ایران