بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد پیشگیری از بیماری ایدز در آرایشگران گنبد در سال 95

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 442

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHSC11_263

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: ایدز بیماری عفونی نوپدید و یکی از علل اصلی مرگ و میر در سطح بین المللی است . مهمترین استراتژی پیشنهادی این بیماری، آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد راه های انتقال این بیماری است. استفاده از وسایل مشترک در آرایشگاه و عدم رعایت موازین بهداشتی می تواند در انتقال بیماری بسیار موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد در مورد بیماری ایدز در آرایشگران گنبد در سال 59 انجام گرفت. روش کار: مطالعه از نوع توصیفی و جامعه پژوهش آرایشگران زن شهر گنبد به حجم نمونه 165 نفرکه به روش تصادفی از مناطق مختلف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 40 سوالی در سه بخش آگاهی، نگرش و عملکرد استفاده شده است. داده ها پس از جمع آوری حضوری توسط پژوهشگران، با نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: میانگین سن نمونه 6/14±31/73 بعد میانگین نمره آگاهی 0/88±6/88، میانگین نمره نگرش 4/34±27/21، میانگین نمره عملکرد 0/72±17/38 بود. آگاهی در 97/6 درصد از نمونه ها در سطح متوسط بود. 66/1 درصد از جهت نگرش در سطح خوب و 91/5 درصد از عملکرد در سطح خوب برخوردار بودند. در این تحقیق بین سن و آگاهی و همچنین بین نگرش با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردیده. نتیجه گیری: در این مطالعه میزان آگاهی، در اکثریت آرایشگران در مورد پیشگیری از بیماری ایدز در سطح متوسط بود و نگرش آنان در دو سوم از آرایشگران در سطح متوسط بود. بنابر این توصیه می شود در مورد توانمند سازی آرایشگران و افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش آنان نسبت به پیشگیری بیماری ایدز مداخلات آموزشی طراحی و اجراء گردد.

نویسندگان

مریم فلاح ابراهیم پور

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

معصومه میلادی گرجی

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

سید ابوالحسن نقیبی

استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

سیما عجمی

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران