ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

تاثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های مبتلا به انفارکتوس قلبی

سال انتشار: 1396
کد COI مقاله: JR_JSP-9-34_005
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 136
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های مبتلا به انفارکتوس قلبی

فرزاد ناظم - استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلیسینا همدان
الهام حکامیان - کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلیسینا همدان
کمال رنجبر - استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
افشین نظری - استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی بر شاخصهای منتخب استرس اکسیداتیو در بافت کلیه رتهای مبتلا به انفارکتوس قلبی بود. بدینمنظور، 24 سر موش صحرایی نر ویستار چهار هفته، پس از جراحی و بهصورت تصادفی در سه گروه شم )تحت جراحی بدون ایجاد انفارکتوس( )n=8(، کنترل انفارکته )n=8( و تمرینی انفارکته )n=8( قرار گرفتند. جهت انجام پژوهش، گروه تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی فعالیت دویدن زیربیشینه روی تردمیل جوندگان را طی 10 هفته )پنج روز در هفته، هر جلسه بهمدت 50 دقیقه با شدت 17 متر بر دقیقه( اجرا نمودند و در این مدت، گروه های شم و کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی نداشته و در قفس نگهداری میشدند. پس از اتمام پروتکل تمرینی، سطوح فعالیت آنزیم های کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون احیاشده و مالوندی آلدهید در بافت کلیه اندازه گیری گردید. آنالیز آماری داده ها نشان میدهد که اختالف معناداری در سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه در گروه های سهگانه وجود ندارد؛ اما سطوح فعالیت آنزیم کاتاالز و گلوتاتیون احیاشده بافت کلیه در گروه های تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی و کنترل مبتلا به انفارکتوس کاهش معناداری را نسبت به گروه شم نشان میدهد. براساس نتایج، اختالف معناداری در آنزیم کاتاالز و گلوتاتیون احیاشده در بین گروه های تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی و کنترل مبتلا به انفارکتوس وجود ندارد. عالوهبراین، سطح مالوندی آلدهید در موشهای با انفارکتوس قلبی بهطور معناداری افزایش پیدا کرده است؛ اما میزان فعالیت این آنزیم در گروه تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی بهطور معناداری کمتر از گروه کنترل مبتلا به انفارکتوس میباشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مداخله ورزش دویدن پیوسته بهمدت 10 هفته با میانگین شدت کار معادل 65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق کاهش سطح پراکسیداسیون لیپید سبب کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد بافت کلیه پس از انفارکتوس قلبی میشود.هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی بر شاخصهای منتخب استرس اکسیداتیو در بافت کلیه رتهای مبتلا به انفارکتوس قلبی بود. بدینمنظور، 24 سر موش صحرایی نر ویستار چهار هفته، پس از جراحی و به صورت تصادفی در سه گروه شم )تحت جراحی بدون ایجاد انفارکتوس( )n=8(، کنترل انفارکته )n=8( و تمرینی انفارکته )n=8( قرار گرفتند. جهت انجام پژوهش، گروه تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی فعالیت دویدن زیربیشینه روی تردمیل جوندگان را طی 10 هفته )پنج روز در هفته، هر جلسه بهمدت 50 دقیقه با شدت 17 متر بر دقیقه( اجرا نمودند و در این مدت، گروه های شم و کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی نداشته و در قفس نگهداری میشدند. پس از اتمام پروتکل تمرینی، سطوح فعالیت آنزیمهای کاتالاز گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون احیاشده و مالوندی آلدهید در بافت کلیه اندازه گیری گردید. آنالیز آماری داده ها نشان میدهد که اختالف معناداری در سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه در گروه های سه گانه وجود ندارد؛ اما سطوح فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون احیاشده بافت کلیه در گروه های تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی و کنترل مبتلا به انفارکتوس کاهش معناداری را نسبت به گروه شم نشان میدهد. براساس نتایج، اختلاف معناداری در آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون احیاشده در بین گروه های تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی و کنترل مبتلا به انفارکتوس وجود ندارد. علاوه براین، سطح مالوندی آلدهید در موشهای با انفارکتوس قلبی به طور معناداری افزایش پیدا کرده است؛ اما میزان فعالیت این آنزیم در گروه تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی به طور معناداری کمتر از گروه کنترل مبتلا به انفارکتوس میباشد. نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که مداخله ورزش دویدن پیوسته بهمدت 10 هفته با میانگین شدت کار معادل 65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق کاهش سطح پراکسیداسیون لیپید سبب کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد بافت کلیه پس از انفارکتوس قلبی میشود.هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی بر شاخصهای منتخب استرس اکسیداتیو در بافت کلیه رتهای مبتلا به انفارکتوس قلبی بود. بدین منظور، 24 سر موش صحرایی نر ویستار چهار هفته، پس از جراحی و به صورت تصادفی در سه گروه شم )تحت جراحی بدون ایجاد انفارکتوس( )n=8(، کنترل انفارکته )n=8( و تمرینی انفارکته )n=8( قرار گرفتند. جهت انجام پژوهش، گروه تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی فعالیت دویدن زیربیشینه روی تردمیل جوندگان را طی 10 هفته )پنج روز در هفته، هر جلسه به مدت 50 دقیقه با شدت 17 متر بر دقیقه( اجرا نمودند و در این مدت، گروه های شم و کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی نداشته و در قفس نگهداری میشدند. پس از اتمام پروتکل تمرینی، سطوح فعالیت آنزیمهای کاتالاز گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون احیاشده و مالوندی آلدهید در بافت کلیه اندازهگیری گردید. آنالیز آماری داده ها نشان میدهد که اختلالف معناداری در سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه در گروه های سه گانه وجود ندارد؛ اما سطوح فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون احیاشده بافت کلیه در گروه های تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی و کنترل مبتلا به انفارکتوس کاهش معناداری را نسبت به گروه شم نشان میدهد. براساس نتایج، اختلاف معناداری در آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون احیاشده در بین گروه های تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی و کنترل مبتلا به انفارکتوس وجود ندارد. عالوهبراین، سطح مالوندی آلدهید در موشهای با انفارکتوس قلبی به طور معناداری افزایش پیدا کرده است؛ اما میزان فعالیت این آنزیم در گروه تمرینی مبتلا به انفارکتوس قلبی به طور معناداری کمتر از گروه کنترل مبتلا به انفارکتوس میباشد. نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که مداخله ورزش دویدن پیوسته به مدت 10 هفته با میانگین شدت کار معادل 65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق کاهش سطح پراکسیداسیون لیپید سبب کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد بافت کلیه پس از انفارکتوس قلبی میشود.

کلیدواژه ها:

تمرینات استقامتی، استرس اکسیداتیو، انفارکتوس قلبی، نارسایی مزمن کلیه

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/796192/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ناظم، فرزاد و حکامیان، الهام و رنجبر، کمال و نظری، افشین،1396،تاثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های مبتلا به انفارکتوس قلبی،،،،،https://civilica.com/doc/796192

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1396، ناظم، فرزاد؛ الهام حکامیان و کمال رنجبر و افشین نظری)
برای بار دوم به بعد: (1396، ناظم؛ حکامیان و رنجبر و نظری)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 9,267
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی