مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر عملکرد تنفسی پویا در دانشجویان دختردارای اضافه وزن

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-4-15_012

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

در تحقیقات بر سازگاریهای ساختاری و عملکردی دستگاه تنفسی پس از ورزش تاکید شده است، اما نوع و ماهیت تمرین میتواند اثرات متفاوتی ایجاد کند. هدف این تحقیق مقایسه تاثیرتمرینات ایروبیک و پیلاتس بر شاخص های عملکرد تنفسی دانشجویان دختر دارای اضافه وزن است. 45 دانشجوی دختر دارای اضافه وزن با میانگین شاخص توده بدنی 81/1±05/26 بهصورت تصادفی به سه گروه ایروبیک، پیلاتس و کنترل تقسیم شدند و شش هفته تمرین را با تکرار چهارجلسه در هفته اجرا کردند. تمرینات ایروبیک شامل حرکات جهشی و پرشی از تمرینات با تماس پایین به تمرینات با تماس و تمرینات پیلاتس شامل حرکات اره، گربه، کشش تک پا، شیرجهفرشته، پیچ ستون مهرهها و ... بودند که با شدت 50 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره افراد به اجرا درآمدند. عملکرد تنفسی با شاخص های ظرفیت حیاتی با فشار (FVC)، حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول (FEV1) و نسبت حجم بازدمی در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی با فشار ((FEV1/FVC بودند که با استفاده از دستگاه اسپیرومتری مدل 90 -ST و اجرای مانورهای تنفسی متداول اندازه گیری شدند. برای استخراج نتایج از آزمون t همبسته ،تحلیل واریانس یکراه هو آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و سطح معنی داری 05/0

تمرین ایروبیک و پیلاتس تغییر معنی داری در هیچیک از شاخصهای تنفسی اندازه گیری شده ایجاد نمیشود (05/0> p). به علاوه، نتایج آزمون آنالیز واریانس نیز نشان داد میزان تغییر در شاخص p=0/76) FEV1 ،(p= 0/68) FVC) و p=0/66) FEV1/FVC) از پیش- آزمون تا پس آزمون سه گروه شرکت کننده تفاوت معنیداری با هم ندارد. بر اساس یافته های تحقیق ،شش هفته تمرین ایروبیک و پیلاتس با تکرار چهار جلسه در هفته موجب بهبود شاخصهای عملکرد تنفسی در زنان دارای اضافه وزن نمیشود و نمیتوان بین تاثیر دو نوع تمرین بر شاخصهای عملکرد تنفسی تفاوتی قایل شد.

نویسندگان

محمداسماعیل افضل پور

دانشیار دانشگاه بیرجند

سمانه بنی اسدی

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

سعید ایل بیگی

استادیار دانشگاه بیرجند