بهینه سازى همزمان عیارحد و ظرفیت کارخانه ى فرآورى با لحاظ کردن عدم قطعیت قیمت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 368

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-15-49_019

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

عیار حد و ظرفیت تولید دو متغیر موثر در طراحی و مطالعات امکان سنجی پروژه-هاى معدنی بوده و محاسبه و بهینه سازى آنها نقش مهمی در اقتصاد عملیات معدن کارى ایفا میکند. براى تعیین و بهینه کردن عیار حد کوششهاى بسیارى صورت گرفته که بارزترین آنها الگوریتم لین است. هدف این تحقیق بهینه سازى همزمان عیار حد و ظرفیت تولید کارخانهى فرآورى با لحاظ کردن عدم قطعیت قیمت است. براى این کار با اعمال تغییراتی جزیی در الگوریتم لین و صورت بندى آن در قالب یک مساله ى برنامه ریزى غیرخطی، مدلی طراحی شد که قابلیت بهینه سازى همزمان دو متغیر پیشگفته را دارد. براى لحاظ کردن عدم قطعیت قیمت از روشی ابتکارى مشابه روش مدلسازى براونی هندسی بهره گرفته و عملکرد مدل با استفاده از داده هاى یک معدن فرضی مس به کمک افزونه ى Solver در نرم افزار Excel ارزیابی شد. بر اساس نتایج بهدست آمده، ظرفیت پیشنهادى کارخانه در بازه ى 16 تا 17، با میانگین 5/16 میلیون تن در سال میباشد. این بازه بر عیار حد بهینهى 17/0 تا 2/0، با میانگین 19/0 درصد انطباق دارد و ارزش خالص فعلی نیز بین 900 تا 1200با میانگین 1080 میلیون دلار است. توزیع ظرفیت بهینه ى کارخانه ى فرآورى اندکی چولگی منفی و توزیع عیار حد بهینه اندکی چولگی مثبت از خود نشان میدهند، و توزیع ارزش خالص فعلی بیشینه تقریبا متقارن و نرمال است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرزام صفاریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

احمدرضا صیادی

دانشیار، دانشکدهی مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر خدایاری

استادیار، دانشکدهی مهندسی معدن، دانشگاه تهران