میزان فعالیت عضلات کمری- لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن روی سطوح پایدار و ناپایدار

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 671

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMJ-3-9_009

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، تعیین شدت فعالیت عضلات کمری- لگنی موثر در پایداری ناحیهمرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن بر روی سطوح پایدار و ناپایدار بود. آزمودنی ها ی این تحقیق 16 زن غیرورزشکار (با میانگین سن 2±21/75 سال، میانگین قد 5/38±161/5 سانتی متر، میانگین وزن 5/43±57/54 کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدنی 1/78±21/8) بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند . فعالیت الکترومایوگرافی سطحی (SEMG) عضلات راست شکمی (RA)، مایل خارج شکمی (EO)، مایل داخل شکمی/ عرضی شکمی (IO/TA) و راست کننده مهره های کمری (ES) در طرف راست تنه ثبت شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با انداز ه گیری مکرر در SPSS انجام گرفت.فعالیت عضلات راست شکمی، مایل خارجی و مایل داخلی/عرضی شکمی هنگام پل زدن رویتوپ تمرینی در دو سطح ناپایدار در مقایسه با سطح پایدار افزایش معنی داری نشان داد.فعالیت عضله راست کننده ستون مهره های کمری تنها در سطح ناپایدار دو نسبت به سطحپایدار افزایش معنی داری پیدا کرد. تغییر اثر نیروی جاذبه بر روی مرکز ثقل عامل موثری درافزایش فعالیت عضلانی نیست و ناپایداری سطح نسبت به تغییر مرکز ثقل عامل موثرتریاست. همچنین پل زدن به شکم روی توپ تمرینی در یک برنامه پیش رونده که هدف افزایشتدریجی فشار تمرینی است، برای تقویت فعالیت انقباضی عضلات شکمی سطحی و عمقیناحیه مرکزی مناسب است.

کلیدواژه ها:

عضلات کمری -لگنی ، پایداری ناحیه مرکزی ، سطوح پایدار و ناپایدار

نویسندگان

مرضیه رضایی

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

منصور صاحب الزمانی

دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنرکرمان

کوروش قهرمان تبریزی

استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

محمدرضا امیرسیف الدینی

استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهیدباهنرکرمان