امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت گردشگری فرهنگی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 838

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF02_121

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در شرکت ها بود. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران شرکت های کوچک و متوسط گردشگری فرهنگی در شهر تهران بودند؛ حجم نمونه مطابق جدول مورگان 237 نفر تعیین گردید نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار نمونه مطابق جدول مورگان 237 نفر تعیین گردید نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ای بود که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ (89/0) برآورد گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل: جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که امکان استقرار تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط گردشگری از لحاظ زیرساخت نرم افزاری وجود دارد. از لحاظ زیرساخت سخت افزاری در حد متوسط به بالا و از لحاظ انسانی متخصص و اقدامات فرهنگ سازی در حد متوسط وجود دارد. امکان استقرار تجارت الکترونیکی از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی مورد نیاز وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، شرکت های کوچک و متوسط ، زیر ساحت های سخت افزاری ، منابع مالی

نویسندگان

حسین وظیفه دوست

استاد و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عبدالله تاوانه

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران