بررسی خصوصیات نانو لیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین با هدف اثرگذاری بر روی رده سلولی سرطان ریه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 908

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LCPIMED03_047

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: سرطان ریه از متداول ترین سرطان های جهان؛ اولین علت مرگ و میر سرطان در مردان و دومین در زنان است. شانس بقا اینسرطان بسیار پایین است. تجربه استفاده از حامل های نانومقیاس بخصوص لیپوزوم در خصوص داروهای شیمی درمانی رضایت بخشبوده است. در مطالعه حاضر؛ داروی دوکسوروبیسین با استفاده از حامل لیپوزومی و با هدف ارایه رهایشی آهسته و کنترل شده؛ بهمنظور کاهشرهایش تجمعی دارو بعد از تجویز انکپسوله گردیده است.روش کار: نانولیپوزومهای حاوی فسفولیپید DPPC، کلسترول و (2000) DSPE-mPEG به همراه داروی دوکسوروبیسین با روش فیلم نازک تهیه شدند. محاسبه میزان بارگذاری دارو با استفاده از اسپکتروفتومتر و رهایش دارو از نانوسامانه با بهره گیری ازتکنیک انتشار و کیسه دیالیز انجام پذیرفت. میانگین قطر نانوذرات و بار سطحی آنها با استفاده از تکنیک DLS تعیین گردید. نتایج: راندمان بارگذاری دارو دوکسوروبیسین در فرمولاسیون بهینه و پگیله نانولیپوزومی 83 % درصد بدست آمد. میزان رهایش داروطی 48 ساعت در محیط سینک سلول سالم (بافر pH=4.5, PBS، دما 37°C) 18% درصد می باشد. میانگین قطر نانوذرات سنتز شده لیپوزومی حاوی دوکسوروبیسین کمتر از 120 نانومتر بدست آمده و شارژ سطحی نانوحامل بعد از انکپسولاسیون آنیونیبوده است.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر نانوحامل فسفولیپیدی حاوی دوکسوروبیسین به خوبی اثر افزودن پگ به فرمولاسیون را در الگویرهایش به نمایش گذاشته است، به گونه ای که کاهش نرخ آزاد سازی دارو در مقایسه با فرم بدون پگ نزدیک به 50 % بوده است. شارژسطحی آنیونی حاکی از برداشت مناسب این سامانه در مواجهه با سلول سرطانی خواهد بود.

نویسندگان

سیدمحمد موسوی زاده

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ، گروه علوم آزمایشگاهی ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مهرناز غفاری

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ، گروه بیوشیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

بی بی فاطمه حقیرالسادات

دکتری نانوبیوتکنولوژی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد