تحلیل استحکام سیستم های اعتماد و شهرت در برابر چالش خودخواهی گره ها

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCC12_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

سیستم های اعتماد و شهرت دسته ای از ابزارهای تصمیم یارهستند که کاربردهای روزافزودنی در زمینه سیستم های کامپیوتری وارتباطات پیدا کرده اند. این سیستم ها با ارایه مدلی محاسباتی و بر پایه مجموعه ای از تجربیات و توصیه ها، مقادیر اعتماد و شهرت رامحاسبه می نمایند و به موجودیت ها در شناسایی و سپس منزوی کردن موجودیت های بدخواه یا خودخواه جامعه یاری می ر سانند.سیستم های اعتماد و شهرت تاکنون به پیشرفت های قابل توجهی در مقابله با موجودیت های بدخواه دست یافته اند. با این حالخودخواهی اگرچه به عنوان نوع ساده تری از رفتارهای غیردر ستکارانه مطرح می شود، ولی در پژوهش ها به اندازه کافی مورد توجهقرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از رویکرد وارسی، به تحلیل چالش موجودیت های خودخواه در برخی از مهمترینسیستم های اعتماد و شهرت پرداخته ایم. مطالعه ارایه شده نخستین تلاش در جهت ارزیابی استحکام سیستم های اعتماد و شهرتبا استفاده از راهکار وارسی به جای روش های مبتنی بر شبیه سازی است. مزیت وارسی سیستم های اعتماد و شهرت نسبت به تحلیل از طریق شبیه سازی این است که به کمک وارسی، کل فضای حالت اجرای مدل جهت بررسی دارا بودن ویژگی های امنیتی مورد نظر پوشش داده می شود؛ در حالی که در هر بار شبیه سازی تنها یک مسیر اجرا بررسی می شود و لذا شبیه سازی تحلیل کاملی محسوب نمی شود. برر سی نتایج حاصل از تحلیل روی چند سیستم نمونه نشان می دهد که سیستم های مورد بررسی، هرچند در مقابله با موجودیت های بدخواه خوب عمل می کنند ولی موفقیت چندانی در جلوگیری از موجودیت های خودخواه ندارند. دست آوردهای مقاله نه تنها شامل وارسی استحکام سیستم های اعتماد و شهرت در برابر خودخواهی است، بلکه با پیشنهاد یک روش تصمیم گیری جدید برای موجودیت های درستکار سعی در بهبود استحکام سیستم های اعتماد و شهرت در برابر این حملات نموده است.

کلیدواژه ها:

سیستم های اعتماد و شهرت ، خودخواهی ، بدخواهی ، استحکام ، وارسی

نویسندگان

امیر جلالی بیدگلی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان

بهروز ترک لادانی

دانشیار گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان