ارزیابی محیط مراقبتی کودک در مدارس ابتدایی غیر دولتی شهر تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECEH05_024

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

شخصیت یک کودک ،آینه تمام نمای یک شخص بزرگسال و کامل، با همان افکار،احسا سات و تصوراتی ا ست که در آینده بروز خواهد داد. بی شک یکی از عوامل تاثیر گذار بر شخصیت کودک محیط اوست. مدارس ابتدایی یکی از محیط هایی است که کودک مدت زمان زیادی را در آن سپری می کنند . محیط مدارس ابتدایی که کودک پس از شش سالگی دوران مهمی از زندگی خود را که با رشد جسمی و روانی مصادف است در آن می گذراند و از این جهت است که بیشتر محققان روان شناسی که رشد شخصیت را حاصل تعامل بین فرد و محیط اطراف می دانند، سال های دبستانی را برای رشد بعضی جنبه های شخ صیتی ب سیار ا سا سی و مهم می دانند .چنان چه ماریا مونته سوری به این موضوع توجه داشت که هر کودک واحدی مستقل است و عمیقا از جامعه و محیط اطرافش تاثیر می پذیرد و در یک محیط مطلوب خواهد توانست توانایی های ذاتی خود را بروز دهد. به اعتقاد بندورا شخص، محیط و رفتار روی هم تاثیر متقابل دا شته و هیچکدام اجزای جدای از یکدیگر نیستند . درنظریه یادگیری اجتماعی بندورا نیز یادگیری فرایندی فعال و مبتنی بر تجربه محیطی است و به همین جهت کودکان و افراد در جریان یادگیری و آموزش فعالانه به امر یادگیری مهارتهای زندگی و تعامل با محیط می پردازند. لذا فراهم سازی محیط آموز شی با کیفیت از ماموریت های نظام آموز شی می با شد. نظام آموز شی موثر و کارآمد انتظارات روشنی را مطرح و برای دستیابی به نیازها و درک اینکه چه چیزی ضرورت دارد، کمک می کند که نهایتا این امر منجر به بهبود عملکرد نظام آموزشی می شود)هاریس آوکار، 1964 (. ارزیابی و سنجش بخشی از کارآمدی نظام ها ست. مقیاسهای سنجش محیطی در حقیقت ابزاری برای ارزیابی کیفیت نظام ها و سازمان های متولی آموزش و نگهداری کودکان هستند.این پژوهش با هدف کاربردی و با تحقیقات میدانی از میان 530 مدرسه ابتدایی غیردولتی شهر تهران تعداد 45 مدر سه در مناطق ) 14-8-7-5-3-1 ( به روش تصادفی خو شه ای انتخاب شدند و بر ا ساس چک لیست مقیاس سنجش محیط مراقبتی کودکان سن مدرسه SACERS به عنوان استاندارد، شاخص های محیط مانند فضا و مبلمان،سلامت و ایمنی،فعالیت ها،تعاملات،ساختار برنامه ، ارتقا و رشد کارکنان و تامین نیازهای کودکان با نیازهای ویژه مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که مدارس در شاخص ارتقا و ر شد کارکنان با میانگین 21 / 6 و تعاملات با میانگین 23 / 5 بیشترین نمره را کسب کرده اند و در شاخص بهدا شت و ایمنی با میانگین 34 / 3 و فضا و ا سباب و اثاث 75 / 3 کمترین نمره را کسب کردند . با ارزیابی و ارتقاء مدارس از لحاظ کیفی بر ا ساس مقیاس هایی جامع نظیر مقیاس SACERS می توان به شناسایی نقاط ضعف و قوت محیط کودکان و برطرف کردن نقایص پرداخت .علاوه بر اینکه چنین مقیاس هایی به عنوان استانداردی برای نظارت بر مدارس محسوب می شوند ، از ابزارهای خودارزیابی نیز می باشند و امکان بهره برداری کلیه مدارس را برای بهبود و ارتقاء سطح کیفی محیط فراهم می سازند

نویسندگان

معصومه ایمانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی)آموزش و پرورش پیش دبستانی.(دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی .تهران.ایران

منصوره کریم زاده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی /دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ ایران