اثرات ابعاد نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان در خریدهای اینترنتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETCO01_032

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

امروزه، هویت نام تجاری، همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی می کند از اینرو ارتقای نام تجاریدر بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است. از نظر مصرف کننده، نام تجاری، معرف پایه و اساسیک انتخاب مطمین و مطلوب است لذا مدیریت مناسب نام تجاری در رسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان، مشتریمداری و سوددهی، نیز، بسیار موثر است. پژوهش حاضر در همین راستا و با هدف بررسی اثرات ابعاد نام تجاری بر رفتارخرید مشتریان در خریدهای اینترنتی طرحریزی شده است. تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده وپرسشنامه پژوهش به شیوه گلوله برفی در بین دوستان، همکاران و دانشجویان توزیع گردید. این پرسشنامه محققساخته بوده و با نظر به پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارایه شده در مورد برند تدوین گردیده است که شامل 8 خردهمقیاس و 34 گویه می باشد. اطلاعات به دست آماده از فعالیت میدانی پژوهش به کمک نرم افزار spss و با بکارگیریآزمون های K-S و آزمون تی تست و در نهایت آزمون رتبه بندی فرویدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهشضمن تایید هر هشت فرضیه تحقیق نشان داد هر یک از مولفه های وفاداری، کیفیت ادراک شده برند، تبلیغات،رضایتمندی، اعتماد و اطمینان مشتریان، کیفیت تولید، شهرت ملی، عرق ملی ترجیح (ملی) و قیمت در رفتار خریداینترنتی تاثیر داشته و بیشترین تاثیر مربوط به متغیر رضایتمندی بوده است.

نویسندگان

محمدجواد کارگربیده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

الهه نصیرزاده

گروه کامپیوتر (مهندسی فناوری اطلاعات)، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران