شناسایی توده های مقاوم به سرما، ویژگی های کمی و کیفی فندق بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSCONF01_183

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تعداد 48 ژنوتیپ همسن براساسمقاومت نسبی به سرما و عملکرد کمی و کیفی مناسب از 7 رویشگاه (جمعیت) فندق کشور انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان دادکه بیشترین مقدار ضریب تغییرات به صفات شیار جانبی مغز 36/94) %)، شکل مغز -(% 36/26) و شکل نوک میوه 33/78) %)تعلق داشت. آنالیز چند متغیره نشان داد که 10 جز اول مسیول %73/35 کل تغییرات بود. بیشترین همبستگی معنیدار مثبت در سطح احتمالی یک درصد بین صفات عادت رشد با قدرت رشد ؛ تراکم شاخه دهی با پاجوش ؛ میزان فنول با آنتی اکسیدان ؛ درصد وزنی مغز با اندازه مغز و شکل مغز با میزان فنول مشاهده شد . آنالیز کلاستر بر اساس صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مورد مطالعه را به 5 گروه تقسیم کرد. موقعیت ژنوتیپها در کلاستر حاصل از صفات مورفولوژیکی با پراکنش جغرافیایی آنها تطابق داشت. نتایج نشان داد که ژنوتیپهای مطالعه شده دارای تنوع قابل ملاحظهای بود که با توجه به صفات زراعی برتر آنها، می توان در برنامه های بهنژادی بعدی از این ظرفیت استفاده کرد.

نویسندگان

جواد فرخی

دکتری باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح میوه)- جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل

مهران اوچی اردبیلی

دانشجوی دکتری (گیاهان دارویی) –مربی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل

سیدکریم تهامی

کارشناس ارشد (اصلاح گیاهان زینتی) - جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل

داود جوادی مجدد

دانشجوی دکتری باغبانی (میوهکاری)- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج