تهیه نقشه شوری خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان با استفاده از نقشه برداری رقومی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSCONF01_033

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر جهت ارزیابی مقدار هدایت الکتریکی در دشت سمنان تعداد 85 نقطه با استفاده از روش مربع لاتین ا صلاح شده نمونه برداری شد. متغیرهای کمکی ا ستفاده شده در این تحقیق تصاویر ماهوارهای لند ست 8 و شاخص های مستخرج شده از آن میباشد.جهت ارتباط دادن متغیرهای کمکی و داده های خاک از مدل ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب برای آماره های میانگین ریشه مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا، ماکزیمم خطا و ضریب همبستگی این پارامتر به ترتیب19/54، 11/01، 110/68، 0/74 میباشد. همچنین نتایج نشان داد برای پیش بینی هدایت الکتریکی خاک مطالعه باند 3 ،4 و10 ماهواره لند ست هشت و شاخص IN به عنوان مهمترین پارامترهای تاثیرگذار شناخته شدند. هدایت الکتریکی دارای تغییرات لحظه ای و زودگذر زیادی میباشد که این امر میتواند روی دقت مدلها تاثیر بگذارد. خلاصه آماری وضعیت هدایت الکتریکی خاک پس از مدل سازی نشان داد که بخش وسیعی از منطقه موردنظر دارای مقدار شوری کم تا متوسط میباشد و میزان خطا در برآورد منحنی توزیع اندازه ذرات بسیار اندک است. به طورکلی نتایج نشان داد که تکنیکهای پدومتری، م یتوانن د فرآین د نقشه برداری خاکها را در گسترهای وسیع و متشکل از هرگونه عوارض طبیعی انجام داده و روشهای سنتی را ارتقاء بخشند.

نویسندگان

فاطمه باقی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه سمنان

علی اصغر ذوالفقاری

استادیار گروه بیابانزدایی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

محمدرضا یزدانی

دانشیار گروه بیابان زدایی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

سلمان میرزایی

کارشناس بخش تحقیقات و پژوهش کشت و صنعت و دامپروری پارس