بررسی ومطالعه نقش میکرو-miR-499A> G)RNA و( miR-196a2T> C درسقط مکرر،در جمعیت زنان شهر تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB03_056

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سقط مکر وقوع 2 یا بیشتر سقط پشت سر هم،درسه ماه اول بارداری وقبل ازهفته بیستم بارداری است.از دلایل شناخته شده برای سقط جنین می توان اشاره کرد به عوامل محیطی،ژنتیکی و پاتولوژیکی.هدف از این پژوهش مطالعه بررسی پلی مورفیسم miR 196a2T˃C ،miR-499A> G با خطر بروز سقط مکرر در خانم های تهرانی می باشد.مواد و روش:در این مطالعه که به صورت مورد-شاهدی می باشد 150خانم تهرانی شامل100نفر با سابقه RPL و50نفر با سابقه باروری طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین ژنوتیپ افراد از تکنیک Tetra-primer ARMS-PCR استفاده شد.یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که چند شکلی rs11614913در miR196a2،(P=0.016 )و چند شکلی rs3746444در miR499،(P=0.01 )ارتباط معناداری با خطر سقط مکرر دارد،اما miR499A> G ارتباط معنادار تری را نشان می دهد.نتیجه گیری: در این مطالعه ارتباط چند شکلی miR499A> Gو miR 196a2T˃C با خطر بروز سقط مکرر خود به خودی بدون علت شناخته مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط معنا داری بین واریانت های ژنتیکی و سقط مکرر وجود دارد.