بررسی عددی اثر زاویه همگرایی سیلاب دشت بر سرعت جریان در مقطع عرضی کانالهای مرکب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0306

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

اندرکنش جریان در کانال اصلی و بسترهای سیلابی در کانالهای مرکب سبب میشود رفتار جریان در این نوع کانالها از پیچیدگی خاصی برخوردار شود. در این تحقیق اثر زاویه همگرایی سیلاب دشتها بر میزان سرعت متوسط جریان عبوری با بهره گیری از یک روش حل عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی مدلها از نرم افزار FLOW3D استفاده شده و تغییرات سرعت متوسط برای 3 دبی جریان ورودی مختلف مطالعه شده است. مدل شبیه سازی شده با مقایسه نتایج نرم افزار با داده های آزمایشگاهی موهانتا و همکاران) 2014 صحت سنجی شده است. همگرا شدن سیلاب-دشتها در 3 زاویه 9، 13 و 18 درجه بررسی شده اند. نتایج حاصل نشان داد سرعت متوسط جریان در مقطع عرضی با همگرا شدن بسترهای سیلابی در پایین دست افزایش مییابد و میزان افزایش سرعت در زاویه همگرایی 9 درجه بیشتر از 13 درجه و در مدل همگرایی با زاویه همگرایی 18 درجه از 2 مدل دیگر کمتر است. بنابراین اثر زوایای همگرایی کم در افزایش میزان سرعت متوسط جریان بیشتر است.

نویسندگان

علی قهرمانزاده

دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه،

میرعلی محمدی

دانشیار گروه مهندسی عمران هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه،

بهزاد شکوری

دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه،