تاثیر مصرف نوشیدنی کربوهیدرات بر برخی عوامل فیزیولوژیک و عملکرد داوران فوتبال

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_037

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تاثیر مصرف نوشیدنی کربوهیدرات( 5 درصد گلوکز) بر برخی عوامل فیزیولوژیک و عملکرد داوران مرد فوتبال می باشد. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده، که بر روی 16 داور فوتبال مرد با میانگین سن 8 / 5 ± 23 / 25 ، قد 4 / 4 ± 9 / 174 و وزن 5 / 9 ± 73 اجرا شد. آزمون در دو جلسه به فاصله یک هفته تکرار شد. 15 دقیقه پیش از انجام آزمون اعضای گروه تجربی محلول الکترولیت کربوهیدرات ( گلوکز 5 درصد ، 200 میلی لیتر محلول ) و گروه کنترل، به همان اندازه آب معمولی مصرف کردند. قبل و بلافاصله پس از تمرین از آزمودنی ها نمونه خونی گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف ، آزمون t وابسته و مستقل در سطح ( 05 / 0

عملکرد افراد بعد از مصرف نوشیدنی کربوهیدرات بهبود معنی دار داشت ( 0001 / 0 = P ). نتایج نشان داد که مصرف محلول الکترولیت کربوهیدرات از افت قند جلوگیری کرد. و عملکرد را به طور معنی داری بهبود داد.

نویسندگان

بابک امیدی

کارشناس ارشد فیریولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی محلات

محسن فروغی

کارشناس ارشد فیریولوژی ورزشی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش بروجرد