بررسی رابطه رفتارهای انحرافی کارکنان با عملکرد مالی شهرداری شمال استان بوشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 628

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRH01_020

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رفتارهای انحرافی با عملکرد مالی کارکنان شهرداری شمال استان بوشهر انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 1395 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش 548 نفر می باشد که از این تعداد 226 نفر براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه رفتارهای انحرافی و پرسشنامه عملکرد مالی استفاده گردیده است. پرسشنامه رفتارهای انحرافی با 26 سوال و روایی و پایایی آن به ترتیب 76/0 و 79/0 و پرسشنامه عملکرد مالی با 21 سوال و روایی و پایایی آن به ترتیب 78/0 و 89/0 می باشد. تمام تجزیه و تحلیل های آماری از طریق نرم افزار spss21 انجام گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین رفتارهای انحرافی با عملکرد مالی شهرداری های شمال استان بوشهر رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران با وضع و اجرای قوانین عادلانه و رعایت عدالت در سازمان به قوانین سازمان احترام گذاشته و با فراهم کردن فرهنگ مشارکت در سازمان و همچنین توزیع عادلانه پاداش ها و با استفاده از برنامه های مشاوره ای در زمان ایجاد مشکل در افزایش تعهد و عملکرد کارکنان و همچنین کاهش رفتارهای انحرافی در سازمان بکوشند.

نویسندگان

زیبا باخرد

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد دیلم، ایران

محمدعلی نیک بخش

استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد دیلم، ایران