بررسی مقایسه ای اثرات آب پنیر و پروبیوتیک تجاری بر جمعیت میکروبی روده جوجه گوشتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAS02_073

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ای اثرات آبپنیر و پروبیوتیک تجاری (مولتی بهسیل(100 بر جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 250 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی در 25 واحد آزمایشی شامل 5 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. پرندگان آزمایشی با جیره های دارای سطح یکسان انرژی قابل متابولیسم و درصد پروتیین خام در قالب سه دوره آغازین 1-10) روزگی)، رشد 11-24) روزگی) و پایانی ( 25- 42 روزگی) تغذیه شدند. جیره های آزمایشی شامل شاهد، سه سطح 4، 8 و 10 درصد آب پنیر و سطح 0/1 درصد مولتی بهسیل 100 (توصیه شده کارخانه) بود. با افزودن آبپنیر به جیره جوجه های آزمایشی، به جز لاکتوباسیل و جمعیت تام در سکوم و کلیفرمها در ایلیوم بر سایر فراسنجه ها اثر معنیداری نداشت. اما سطوح مختلف آبپنیر به لحاظ عددی موجب افزایش باکتریهای مفید و کاهش باکتریهای مضر نسبت به تیمار شاهد شده است. در حالیکه باکتری کلیفرمها در ایلیوم با افزودن سه سطح آب پنیر نسبت به تیمار شاهد کاهش و پروبیوتیکها در سکوم با افزودن %8 آبپنیر نسبت به تیمار شاهد و مثبت شاهد افزایش یافت .(P≤0.05) بنابراین یافته های این پژوهش نشان داد افزودن آب پنیر تا سطح 8 درصد باعث افزایش رشد پروبیوتیکها و کاهش باکتری های مضر در جوجه های گوشتی شد.

نویسندگان

فروغ شاهسونی

دانشجوی کارشناسیارشد، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

نظر افضلی

استاد، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

سیدجواد حسینی واشان

دانشیار، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند