بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطالعه موردی:دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 376

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSS-3-2_017

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان)مطالعه موردی:دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان( بود.نوع مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 300 نفر که شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشند می باشد .متغیرها با استفاده ازپرسشنامه های مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون و آزمون عملکرد روان شناسی معلم ساخته سنجیده شد.اطلاعات با استفاده از روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر کسل کنندگی بعنوان موانع یادگیری مشارکتی می تواند میزان پیشرفت تحصیلی را در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان پیش بینی کند و نتایج رگرسیون نشان داد که بین یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان رابطه معناداری وجود دارد..علاوه براین نتایج رگرسیون نشان داد که پرخاشگری و رفتارهای تکانشی می تواند میزان پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان را پیش بینی کند.

نویسندگان

غلامرضا ثناگوی محرر

گروه روانشناسی،واحدزاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران،

سیما تناکیان

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی واحدزاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران،

آمنه حکمت پور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی واحدزاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران،

فاطمه سرحدی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی واحدزاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران،