بررسی رابطه بین دیدگاه مدیران در مورد فرهنگ سازمانی ادارات آموزش پرورش و میزان انگیزش شغلی آنان در دبیرستان های شهر دهدشت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSS-3-1_010

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمان در قالب مجموعه ای از باور ها و ارزش های مشترکی که بر رفتار و اندیشه های اعضای سازمان اثر می گذارد می تواند سرچشمه ای برای حرکت ، پویایی یا مانعی در راه پیشرفت سازمان به شمار آید . این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین دیدگاه مدیران در مورد فرهنگ سازمانی ادارات آموزش پرورش و میزان انگیزش شغلی آنان در دبیرستان ها صورت می گیرد. پژوهش حاضر به روش همبستگی توصیفی انجام گرفته است . جامعه آماری مورد مطالعه ، کلیه مدیران مقطع متوسطه مدارس دولتی دخترانه و پسرانه شهر دهدشت در سال تحصیلی 1388 – 1387 می باشد . که از بین آنها 120 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شده اند .ضریب اعتبار پرسشنامه بر اساس آزمون آلفا کرونباخ برابر 85٪ است . اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و بر اساس فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق آزمون ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون و آزمون آماری t - test و رگریسون خطی و چند گانه و آنالیز واریانس (anova) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی به ترتیب فرهنگ مشارکتی ، فرهنگ کار آفرین بیشترین ضریب همبستگی و فرهنگ سازمانی ماموریتی و بوروکراتیک کمترین ضریب وجود دارد . بخصوص فرهنگ بوروکراتیک که کمترین رابطه را با انگیزش شغلی مدیران دارد.

کلیدواژه ها:

مدیران ، فرهنگ سازمانی ، انگیزش شغلی و شهر دهدشت

نویسندگان

فتح الله اندیشه

دبیر آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه ، شهر دهدشت ، دهدشت ، ایران .