بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-4-15_010

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش بررسی نقش چهارگانه اطلاعرسانی، آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه ورزش و رسانه بود. نمونه آماری 120 نفر وروش نمونهگیری غیرتصادفی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (α=0/89) تعیین شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنیها استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون کایاسکوار ( χ2) جهت بررسی معناداری فرضیه ها و از آزمون کرامر (c) برای بررسی شدت ارتباط (همبستگی) بین نقشهای چهارگانه رسانه های ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد بین نقش چهارگانه رسانه های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی در سطح P=0/05، ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به شرایط موجود رسانه های ورزشی باید نگاهی نو به مقوله ورزش قهرمانی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه خود در راه اعتلای ورزش کشور کمک نمایند. توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی با همکاری همه جانبه جامعه رسانهای و ورزشی و علم به ورزش قهرمانی صورت میپذیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حبیب هنری

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

سیدعبدالحمید احمدی

استادیار جهاد دانشگاهی

مهدی مرادی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی