بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی از جمله رفتارهای سازمانی کارکنان بیمارستانها است که میتواند در بهره وری و کارایی بیمارستان ها تاثیرگذار باشد. مطالعه حاضر رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را مورد بررسی قرار میدهد.روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه رفتار شهروندی (Podsakoff) و سرمایه اجتماعی (Nahapiet) بود که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/82 و 0/74 به دست آمد. همچنین روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر اساتید و صاحبنظران تایید شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. تحلیل داده های جمع آوری شده به کمک نسخه 19 نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) تحلیل شد و سپس رابطه بین متغیرها با آزمون پیرسون و آنالیز واریانس (ANOVA) مشخص شد.یافته ها: میانگین رفتار شهروندی سازمانی 0/53±3/1 و میانگین سرمایه اجتماعی 0/58±2/7 بود. همچنین، رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار و مستقیمی داشت. متغیرهای دموگرافیک میزان تحصیلات، پست سازمانی، نوبتکاری، جنسیت در میزان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار بود (P<0/01).بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء بهره وری سازمان ها و رابطه مستقیم و معنی دار آن با سرمایه اجتماعی، مدیران مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی و بیمارستانها باید سیاستها و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این دو مقوله اتخاذ نمایند.

نویسندگان

محمد دهقانی

دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،ایران

داوود مصطفایی

دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدحسین حیوی حقیقی

دانشجوی دکتری، آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

فاطمه استبصاری

کارشناس ارشد، آمار حیاتی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران