بررسی میزان تاثیر هر یک از پارامترهای نمره، تاب، جنس نخ و همچنین سرعت کشش تا حد پارگی بر خواص کششی نخ پنبه ای رینگ

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,412

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_031

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

نخها بسته به نوع مصرف نهایی و همچنین طی حرکت جهت تولید منسوجاتی بر پایه نخ، تحت نیروهای کششی مختلفی قرار میگیرند. زمانیکه یک نخ تحت اعمال نیرو قرار میگیرد، هر یک از پارامترهای ساختاری نخ و همچنین نحوهی اعمال نیرو تاثیر متفاوتی بر خواص کششی نخ و محصول نهایی از خود نشان میدهند. داشتن دانشی دربارهی میزان تاثیر هر پارامتر، میتواند محققین را در راستای کنترل پارامتر تاثیرگذارتر راهنمایی نماید. لذا در این تحقیق به بررسی میزان تاثیر هر یک از پارامترهای ساختاری نخ مانند نمره، تاب و جنس نخ، و همچنین سرعت کشش تا حد پارگی بعنوان نحوه اعمال نیرو، بر خواص کششی نخ پنبه ای رینگ پرداخته شده است. بدین منظور نخهایی از جنسهای پلیاستر، ویسکوز و پلیاستر/ ویسکوز (50/50) در سه تاب 600، 700 و 800 تاب در متر و سه نمره 20، 25 و 30 انگلیسی تولید شد. آزمون کشش تا حد پارگی در پنج سرعت مختلف صورت گرفت. نیرو، ازدیاد طول، کار، زمان و استحکام تا حد پارگی و مدول الاستیسیته نخ بعنوان خواص کششی، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که نمره و تاب نخ بیشترین تاثیر را بر کار تا حد پارگی و کمترین تاثیر را بر زمان پارگی نخ داشته است. جنس نخ دارای بیشترین تاثیر بر استحکام تا حد پارگی نخ بوده کمترین تاثیر آن بر زمان پارگی نخ است. سرعت کشش تا حد پارگی تاثیر زیادی بر مدول الاستیسیته نخ داشته در حالیکه کمترین تاثیر آن بر ازدیادطول تا حد پارگی نخ میباشد.

کلیدواژه ها:

استحکام کششی ، پارامترهای ساختاری نخ ، سرعت کشش تا حد پارگی ، کار تا حد پارگی ، مدول الاستیسیته

نویسندگان

عماد اولیاء

دانشگاه یزد