آقای دکتر علی اصغر علمدار یزدی

Dr. Aliasghar Alamdar Yazdi

دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372757)

17
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی