بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات کارکنان شهرداری منطقه یک گرگان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOIC03_021

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات کارکنان شهرداری منطقه یک گرگان شکل گرفته است ؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی وهمبستگی وازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کلیه کارکنان شهرداری منطقه یک گرگان می باشند که تعداد آنها 200 نفر می باشد به منظور تهیه و تعیین حجم نمونه آماری مورد نظر از جدول مورگان استفاده شد.بر اساس این جدول حجم نمونه مورد نظر 127 نفر تعیین گردید. پس از آن روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت. روش گردآوری داده ها شامل کتابخانه ای و میدانی بوده است. در روش کتابخانه ای، کتاب ها، مقالات و اسنادو مدارک مربوط به تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (2000) ؛ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دیکسون (2009) و پرسشنامه کیفیت خدمات آلبرت (2002) استفاده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، رسم نمودار، میانگین و انحراف استاندارد ودر بخش استنباطی از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف (ks) همبستگی پیرسون استفاده شده است. محقق؛ داده های به دست آمده از پرسش نامه را پس از استخراج و طبقه بندی از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار داده است.نتایج حاصل از آزمون فر ضیه ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

رمضان خانعلی مجن

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول و کارمند رسمی شهر داری گرگان