رابطه ی شاخص های تیوری آشوب با حل تعارض و تحول در درآمدزایی آکادمی های ورزشی استان همدان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIAU04_017

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه تعارض، فکر بسیاری ازمدیران را در سازمانها به خود مشغول کرده است به طوری که از آن هراسان و گریزان هستند علت اساسی این ترس بی اطلاعی آنها از ماهیت و ویژگی تعارض است. وجود افراد مختلف با ویژگی های شخصیتی متفاوت، نیازها و انتظارات و ادراکات گوناگون دلیل بروز تعارض درسازمان ها از جمله آکادمی های ورزشی و باشگاه ها است. تحقیق حاضردر نظر دارد شاخص های تیوری آشوب و تعارض در مدیریت آکادمی های ورزشی و میزان تاثیر آن در اقتصاد ورزشی را بررسی نماید. از آنجا که در دنیا ورزش را در مجموعه ی مشاغل و برنامه های اقتصادی و همچنین توریسم پذیر کردن آن دانسته و از آن به نحو احسن استفاده می نمایند و در اقتصاد سازی کردن ورزش گام های بلندی برداشته و از سرمایه های کشورهای دیگر جهان برای خود پارادایمی تهیه و بکار می برند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی بین شاخص های تیوری آشوب با حل تعارض وتحول در درآمدزایی آکادمی های ورزشی استان همدان انجام شده است. روش به کار رفته در پژوهش حاضر از نوع پیمایشی (نظر خواهی) میباشد. در این تحقیق از بین جامعه ی آماری به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی که کارکنان و مدیران خوشه ی اصلی آن راتشکیل داده و شامل 125 نفر ازکارکنان و 45 نفراز مدیران بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه ی نظریه ی آشوب و پرسشنامه ی تعارض سازمانی و برای نتیجه گیری ازآزمون تحلیل واریانس آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه (3 گروه و بیش تر) به کار رفته است. در این آزمون، که تعمیم یافته ی آزمون t یا دو نمونه مستقل است، مقایسه ی میانگین ها و هم قوارگی چند جامعه، راحت تر از آزمون t می باشد. در آزمون F ، واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می شود که به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز گفته می شود. چندمتغیره نشان داد که بین شاخص های تیوری آشوب با حل تعارض وتحول در درآمدزایی آکادمی های ورزشی رابطه ی معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده ورابطه ی معنادار بین شاخص های تیوری آشوب با حل تعارض وتحول در درآمدزایی آکادمی های ورزشی را تایید می کند.

نویسندگان

علیرضا سهیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز کرج

حسین پورسلطانی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور