ارزیابی عملکرد آبگیرهای تحتانی در بستر تراوا توسط مدل سه بعدی (MIKE3)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 678

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NKHCONF01_002

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

استفاده بهینه از رودخانه ها به لحاظ اهمیتی که این منابع طبیعی در برآورد نیازهای بشری، از دیرباز تاکنون داشته اند در جهت حفظ و حراست از آنها اجتناب ناپذیر است. هدف نهایی طرحهای مهندسی رودخانه ایجاد تعادل بین بهره برداری از رودخانه ها برای تامین نیازهای بشری به شرط حداقل رساندن اثرات منفی و مخاطرات از یکسو و از سوی دیگر حفظ اکوسیستم رودخانه میباشد. از جمله روشهای مرسوم در استخراج آب از از بستر رودخانه در مناطق با شیب زیاد میتوان به مدل انحراف آب از بستر‬با استفاده از بستر مجوف اشاره کرد. با توجه به اینکه نرم افزارهای گوناگون از معادلات انتقال رسوب متنوعی برای پیش بینی میزان انتقال رسوب استفاده مینمایند، بنابراین شناسایی معآدله انتقال رسوب با بهترین نتیجه یکی از مراحل مهم در شبیهسازی، رایانهای میباشد. نرم افزار MIKE3 نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در این تحقیق با استفآده از مدل رایانهای MIKE3 تاثیر پارامترهای مختلف در بستر تروا مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین شرایط کاربرد پیشنهآد شده است. نتایج نشان داد که نرمافزار MIKE3 آبگذری نسبی را با خطای RMSE برابر با 2/35 پیش بینی می نماید. این مدل MIKE3 با خطای MAE برابر با 0/22 و RMSE برابر با 2/35 دبی رسوب به دبی کل را پیش بینی مینماید که با توجه به جریان سه بعدی در کانال و جریان آشفته در روی محیط مجوف قابل توجیه میباشد. همچنین در شیب % 10 نیز مانند آبگذری نسبی، دبی رسوب به دبی کل نیز اختلاف بیشتری با نتایج فیزیکی دارد که این موضوع به علت وجود این مدل در مرحله صحت سنجی میباشد ولی با توجه به اینکه این اختلاف حدود % 10 میباشد این خطا قابل قبول میباشد. با توجه به پارامترهای آماری موجود مدل MIKE3 دبی رسوب به دبی کل را با خطای MAE برابر با 0/9 برای دانه بندی P1 و برای دانه بندی P2 برابر 0/32 پیش بینی می نمایدکه بیان می کند مدل پیش بینی خوبی برای این پارامتر خواهد داشت.

نویسندگان

بهروز حسن شاهی

دانشجوی گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران

آرش اسدی

عضو هییت علمی گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران.