بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خلق و پذیرش نوآوری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 390

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBT01_198

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

سازمان های موفق، سازمان هایی هستند که خلاقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد. سازمان های امروزی برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها، افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته وجوابگوی نیازهای جامعه باشند. سرمایه فکری یکی از دارایی های نامشهود و ارزشی سازمان ها برای رسیدن به نوآوری و پاسخگویی به تحولات امروزی می باشد. بهره برداری از انواع مختلف دانش در سازمان یا سرمایه فکری می تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان ها شود. دانش سازمانی و فردی نقش موثری در تولید و توسعه خلاقیت و نوآوری در سطوح مختلف سازمان دارد. براین اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خلق و پذیرش نوآوری در شرکت های صنعتی گلپایگان پرداخت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های صنعتی گلپایگان و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 250 نفر بود. داده های پژوهش از پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادتت ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS18 و AMOS22 طریق فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. پس از تحلیل عاملی، کلیه سازه های پیشنهادی محقق موردتایید قرار گرفت و در مدل باقی ماند. بر مبنای تحلیل ساختاری مدل پیشنهادی محقق با اعتبار باتیی تایید شد. بر اساس یافته ها: 1) سرمایه اجتماعی بر خلق و پذیرش نوآوری در شرکتهای صنعتی گلپایگان تاثیر مثبت و معناداری دارد، 2) سرمایه سازمانی بر پذیرشنوآوری بر در شرکتهای صنعتی گلپایگان تاثیر مثبت و معناداری دارد، 3) سرمایه سازمانی بر خلق و پذیرش نوآوری با نقش واسطه ایسرمایه اجتماعی در شرکت های صنعتی گلپایگان تاثیر مثبت و معناداری دارد و 4) سرمایه انسانی بر خلق و پذیرش نوآوری با نقشواسطه ای سرمایه اجتماعی در شرکتهای صنعتی گلپایگان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

الهام عزتی

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم اداری و زبان های خارجی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان

سیدمحسن زارع

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم اداری و زبان های خارجی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان