مقایسه اعتیاد به اینترنت وسبک های دلبستگی و بحران هویت در نوجوانان با/بدون نافرمانی مقابله ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCE01_143

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف مقایسه اعتیاد به اینترنت و سبک های دلبستگی و بحران هویت در دو گروه نوجوانان 14 - 18 سال با/بدون نافرمانی مقابله ای منطقه دو شهر تهران انجام گرفته است.روش پژوهش کاربردی و از نظر کنترل و دستکاری متغیرهاغیر آزمایشی و از نظر ماهیت توصیفی و از نوع علی مقایسه ای – بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان 14 - 18 سالهمنطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 95 - 1394 بود که تعدادآن ها 1825 نفر بود. حجم نمونه دانش آموزان با توجه بهجدول کرجسی مورگان ، 317 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامهپژوهش آزمون اعتیاد به اینترنت IAT، پرسشنامه بحران هویت احمدی، پرسشنامه نافرمانی مقابله ای (آخن باخ)، مقیاسدلبستگی هازن و شاور بود که جهت احراز روایی به رویت استادان صاحب نظر رسیده است و پایایی ابزار تحقیق با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82 / 0 ، 84 / 0 ، 79 / 0 و 91 / 0 محاسبه شد. جهت پاسخ به فرضیه های پژوهش از روش هایآمار توصیفی و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره) از طریق برنامه 20 SPSS استفاده شد.نتایج پژوهشنشان داد که سبک های دلبستگی در نوجوانان با/ بدون نافرمانی مقابله ای متفاوت است. بحران هویت در نوجوانان با/ بدوننافرمانی مقابله ای متفاوت است.اعتیاد به اینترنت در نوجوانان با/ بدون نافرمانی مقابله ای متفاوت است (p<0/05).

نویسندگان

عاطفه محمدی

کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران مرکز

پروانه قدسی

دکتری روانشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

رویا کوچک انتظار

دکتری روانشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی