عوامل موثر بر قطع درمان مراجعه کنندگان به مراکز سلامت روان جامعه نگر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIPSA06_380

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر بررسی مشخصات دموگرافیک از قبیل تحصیلات، جنسیت و همچنین نوع اختلال بیمار و میزان همدلی و هوشهیجانی پزشک بر قطع درمان مراجعهکنندگان مراکز سلامت روان جامعه نگر شهر تهران است. نمونه ای شامل 4101 نفر بیمار و 26نفر پزشک انتخاب شدند. اطلاعات مرتبط با بیماران توسط نرمافزار ثبت اطلاعات مراکز به دست آمد. اطلاعات پزشکان نیز توسط دوپرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQI) و مقیاس همدلی پزشکان جفرسون (JSPE) جمع آوری گردید. نتایج آزمون خیدو نشانداد که هرچه میزان همدلی پزشک بیشتر باشد میزان قطع درمان بیماران وی کمتر خواهد بود. همچنین ارتباط نمره کلی هوشهیجانی با متغیر قطع درمان معنادار نمی باشد و قطع درمان تنها با مولفه سازگاری هوش هیجانی ارتباط معناداری دارد. بر اساسیافته های مطالعه هیچیک از متغیرهای مرتبط با بیمار (جنسیت، سطح تحصیلات و نوع اختلال) ارتباط معناداری با قطع درمان ندارند.مهارت های ارتباطی، همدلی و مولفه سازگاری هوش هیجانی پزشکان، عوامل موثری بر کاهش قطع درمان بیمارانشان محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

مرکز سلامت روان جامعه نگر ، عوامل قطع درمان ، هوش هیجانی ، همدلی ، سازگاری

نویسندگان

هدا لایق

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

هدا بهرامی

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

فرید ابوالحسنی

گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران، ایران

ونداد شریفی سنجانی

گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، تهران، ایران