ارزیابی خسارت در قابهای سه بعدی با استفاده از خواص ارتعاشی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,279

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_020_2009151512

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

امروزه روشهای زود هنگام تشخیص آسیب دیدگی سازه از اهمیت ویژ های برخوردار است و این امکان را فراهم میسازد تا از توسعه خرابی و یا انهدام کامل سازه جلوگیری شود. با استفاده از وابستگی خواص ارتعاشی سازه (فرکانسهای طبیعی و شکلهای مودی) به خواص فیزیکی آن (جرم وسختی) م یتوان روشهای غیر مخربی را جهت تعیین آسی بدیدگی سازه و کنترل سلامتی آن، با استفاده از انداز هگیری مشخص ههای ارتعاشی سازه، بدست آورد. هدف از این تحقیق، تشخیص، تعیین محل و تعیین شدت آسیب در قابهای سه بعدی با استفاده از مقایسه خواص ارتعاشی سازة وجود با خواص ارتعاشی سازة اولیه می باشد. در نخستین گام، وجود عیب در سازة آسیب دیده مورد بررسی قرار می گیرد. بدنبال آن محل آسیب دیدگی با استفاده از روش نیروی باقیمانده مودی تعیین میگردد و در آخرین مرحله، تعیین شدت عیب مد نظرمیباشد. در این قسمت خواص فیزیکی سازه موجود، با استفاده از خواص ارتعاشی آن بدست آمده و با خواص فیزیکی مدل اولیه، در نقاط آسیب دیدة سازه که در مراحل قبل مشخص شد هاند، مقایسه می شود و معیاری جهت تعیین شدت خرابی بدست م یآید. برای مد لسازی و تحلیل دینامیکی قابهای سه بعدی و اعمال روشهای فوق در تعیین آسیب دیدگی سازه یک برنامه رایانه ای به زبان فرترن توسعه داده شده است. به کمک این برنامه، مدل تحلیلی سازه اولیه را تشکیل داده و خواص ارتعاشی آن استخراج م یگردد. با داشتن مشخصه های ارتعاشی اندازه گیری شده از سازه موجود، آسیب سازه در ابتدا تشخیص داده و سپس مکان و شدت عیب تعیین م یشود. برای نشان دادن درستی برنامه مثالهایی حل شده و نتایج آنها ارائه گردیده است.

نویسندگان

ایرج هشیاری

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

مهران زینلیان

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان