تاثیر قارچ های میکوریزا بر عملکرد گیاه سیب زمینی، رقم آگریا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI15_353

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر قارچ های میکوریزا بر عملکرد گیاه سیب زمینی رقم آگریا یک آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوکهایکامل تصادفی در سال 95-1394 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به اجرا در آمد. تیمارها شامل چهار سطح قارچ میکوریزا (بدون تلقیح با قارچ (شاهد)، تلقیح با قارچ گلوموس موسه آ، تلقیح با قارچ گلوموس اینترادیس و تلقیح با مخلوط دو قارچ بود.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استفاده از قارچهای میکوریزا تاثیر معنی داری بر وزن تر غده، درصد ماده خشک غده،طول غده و قطر غده در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) داشتند. طبق نتایج به دست آمده استفاده توام قارچ ها (گلوموسموسه آ+گلوموس اینترادیس) بیشترین تاثیر را بر پارامترهای مورد بررسی نسبت به کاربرد جداگانه قارچ ها داشت. به طوری کهوزن تر غده، درصد ماده خشک غده، طول غده و قطر غده را به ترتیب 37/61، 11/34، 43/19 و 50/18 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.

نویسندگان

فاطمه مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان

احمد گلچین

استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان

سمانه عبداللهی

دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان