بررسی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی (مطالعه در مورد مردم شهر تهران- سال 1394)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RLSS03_013

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی در میان مردم شهر تهران انجام شده است.جامعه آماری پژوهش را تمام شهروندان تهرانی بالای 20 سال که در نواحی مختلف شهر تهران زندگی می کنندو جمعیت حدودی آنان در سال 1394 تعداد 9/800/000 نفر بوده تشکیل می دهند. جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بین 800 نفر از جوانان شهر تهران که از طریق نمونه گیری تصادفی- خوشه ای، از نوع نمونهگیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و از نظر وضعیت خوشه گیری ، نمونه گیری منطقه ای یا نمونه گیریخوشه ای جغرافیایی انتخاب شده اند، توزیع گردید. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسونpearsons correlation که یک آزمون پارامتری است و برای بررسی رابطه آماری بین دو متغیر مستقل و وابسته بکار گرفته شدوه با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد که بااطمینان 95 % میان متغیر های فردگرایی، بی هنجاری آنومی، رضایت اجتماعی، التزام تعهد مدنی و اعتماد اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد.

نویسندگان

علیرضا نجفی تیرتاشی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و پژوهشگر

کلثوم نجفی تیرتاشی

کارشناس مامایی وزارت بهداشت و پژوهشگر