بررسی نقش تعدیلی سرمایه گذاری کم و عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 321

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MINOOSEMINAR03_026

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از سال 1389 الی 1393 می باشد. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر، رابطه معناداری متغیر های مستقل و متغیرهای تعدیلی پژوهش با متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، این است که کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنی داری با کارایی سرمایه گذاریدارد و همچنین اندازه شرکت و فرصت های رشد بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار هستن هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی سرمایه گذاری کم و عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری بوده است. برای اندازه گیری محافظه کاری در این پژوهش از مدل باسو استفاده شده است. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 الی 1394 بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق تعداد 139 شرکت می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک داده های پانل و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews انجام شده است. نتایج پژوهش در سطح خطای 5 درصد نشان داد، بین محافظه کاری و سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بررابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری به طور معناداری تاثیر می گذارد. نتایج همچنین نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری کم بررابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری تاثیرمعناداری می گذارد. اما سرمایه گذاری کم بررابطه محافظه کاری و سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد