آقای دکتر جعفر قنبری

Dr. Jaafar Ghanbari

استادیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (359917)

13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی