بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمالگرایی مربیان مدارس فوتبال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHPP-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: مربیگری جزوه پردردسرترین، جذابترین و سختترین مشاغل دنیاست شناخت خصوصیات، توانمندی ها، رفتارهای رهبری مربیان و شایستگی های اجتماعی و هیجانی مربیان بخصوص مربیان مدارس فوتبال، بر موثر بودن مربیان بر عملکرد و توانایی آنان تاثیر گذار خواهد بود. هدف: هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی ورزشی با خودکارآمدی مربیگری و کمالگرایی ورزشی مربیان مدارس فوتبال استان کردستان بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی است. و جامعه آماری آن شامل کلیه مربیان مدارس فوتبال استان کردستان در سال 1394 بود. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق مشخص و محدود(45 نفر)بود، از روش نمونهگیری به صورت تمام شمار استفاده شد. برای جمع دادهها از مقیاسهای هوش هیجانی در ورزش (لان و همکاران،2009)، خودکارآمدی مربیگری (فیلتز و همکاران ،1999) و کمالگرایی دان و همکاران(2006)استفاده شد. در ادامه از آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و سپس از آمار استنباطی آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در سطح 0/05≥p با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نشان داد هوش هیجانی در ورزش مربیان با خودکارآمدی مربیگری و مولفه کمال گرایی ورزشی در ارتباط اند (0/01> p). همچنین هوش هیجانی مربیان پیشبینی مناسبی برای خودکارآمدی و کمالگرایی مربیان محسوب میشود (0/05> P). نتیجه گیری: در نهایت مشخص شد مربیانی که هوش هیجانی بالاتری دارند. از خودکارآمدی مربیگری و کمال گرایی بیشتری نیز برخوردارند؛ و میتوان هوش هیجانی به عنوان متغیری اثر گذار درحوزه مربیگری بخصوص مربیان مدارس فوتبال نام برد.

نویسندگان

علی اکبر حسین نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (مولف مسیول)

کاوه میرانی

دانشجو دکترا مدیریت بازاریابی و رسانه ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز