توسعه سلامت سازمانی بر پایه مدیریت دانش مدیران دانشگاهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 334

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAT-2-6_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سلامت سازمانی با مدیریت دانش مدیران دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوهی جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبایی بود که تعداد 70 نفر بودند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه (محقق ساخته) سلامت سازمانی با پایایی 0/94 و مدیریت دانش با پایایی 0/91 جمع آوری گردید و از طریق آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن، مجذور کای، رگرسیون خطی همزمان و همبستگی بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج پژوهش نشان میدهد، وضعیت سلامت سازمانی و هفت مولفه (روحیه، تاکید علمی، ملاحظه گری، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهاد) و مدیریت دانش و سه مولفه آن (خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش) در سطح پایینی قرار دارند. در رتبه بندی مولفه های سلامت سازمانی، مولفه ملاحظه گری مدیران بالاترین رتبه و مولفه یگانگی نهاد مدیران در پایین ترین رتبه و مولفه های روحیه، تاکید علمی، ساختاردهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر به ترتیب در رتبه های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار دارند؛ در مجموعه مولفه های مدیریت دانش، مولفه انتشار دانش در رتبه یکم، مولفه کاربرد دانش در رتبه دوم و مولفه خلق دانش در رتبه سوم قرار گرفته اند. علاوه بر آن، این پژوهش نشان داد که متغیرهای فردی با سلامت سازمانی و مدیریت دانش رابطه ای ندارد و بین سلامت سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر ارتباط بین سلامت سازمانی و مدیریت دانش به مدیران پیشنهاد می شود فضای صمیمانه ای را در سازمان برای کارکنان جهت تسهیل مبادله اطلاعات ایجاد کنند که این امر علاوه بر افزایش سلامت سازمانی میتواند موجب افزایش زمینه های دانش افزایی در سازمان، پیاده سازی مدیریت دانش و درنهایت باعث موفقیت سازمان گردد.

کلیدواژه ها:

سلامت سازمان ، شاخص های سلامت سازمان ، شاخص های مدیریت دانش ، مدیریت دانش

نویسندگان

سعیده خلیلیان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزش دانشگاه پیام نور (نویسنده مسیول)

محمود اکرامی

دکتری مدیریت آموزشی دانشیار، عضوهییت علمی دانشگاه پیام نور تهران