ارایه مدلی بومی جهت سنجش بلوغ مدیریت سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی – شرکت مپنا)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 487

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCPM04_077

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به کارگیری یک مدل بلوغ که متناسب شرایط سازمان پروژهمحور باشد بسیار با اهمیت بوده و در صورت عدم وجود آن پروژهها و به دنبال آن سازمان با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد شد. هدف از این مقاله انتخاب و یا توسعه مدلی متناسب با شرایط داخلی سازمانهای پروژه محور از بین مدلهای موجود میباشد. این یک پژوهش کاربردی از نوع کیفی است که از مطالعات کتابخانهای (بررسی اسناد و مدارک) و نیز مطالعات میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) برای جمعآوری دادهها استفاده شد. روش تحلیل محتوا جهت تجزیه وتحلیل دادهها در این پژوهش بهکار رفته است. این مدل از یک ماتریس 6 در 5 تشکیل شده است که سطرهای آن به ترتیب حوزه های دانش مدیریت سبد پروژه استراتژیک، حاکمیت، عملکرد، ارتباطات، ریسک، و دانش بوده و همچنین ستونهای این مدل شامل پنج سطح بلوغ آغازین، تعریفشده، استانداردشده، مدیریت شده، و بهینه شده است. ویژگیهای مرتبط با هر حوزه دانشی در هر یک از سطوح 5 گانه با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته به دست آمده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت توسعه و بکارگیری این مدل ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

بلوغ ، بلوغ مدیریت سبد پروژه ، حوزه های دانش ، مدیریت سبد پروژه ، مپنا

نویسندگان

احسان گلوی زاده رحیم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

محمدحسین صبحیه

دانشیار مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

هانی اربابی

استادیار مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

امیرحسین خامنه

دکترای مدیریت پروژه و ساخت مدیر تحقیق، توسعه و دانش، بخش نفت و گاز،شرکت مپنا